AKTUALNOŚCI


2012-01-16

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa obowiązująca „ryczałtowców” (w art. 21b) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przekazania takiego dokonuje się w formularzu PIT-28 (część M i N, pozycje 126 – 130) wedle podobnych zasad, jakie obowiązują podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tą różnicą, że „ryczałtowcy” muszą złożyć swoje zeznanie nie później niż 31 stycznia 2012 roku lub korektę zeznania w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli nie później niż 29 lutego 2012 r.)

Aby 1% podatku trafił na konto wybranej przez „ryczałtowca” organizacji OPP, muszą zostać spełnione pewne warunki – zarówno po stronie podatnika, jak i organizacji.

Podatnik-ryczałtowiec musi zapłacić w pełnej wysokości podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli nie później niż 31 marca 2012 r.).

Wybrana organizacja musi się znajdować w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za 2011 r. Ponadto OPP musi zadbać o to, aby we wspomnianym wykazie pojawił się również poprawny (aktualny) numer konta bankowego, na który mają wpływać przekazy 1%. Ma na to czas do 15 marca 2012 r. Jeśli po tym terminie numer ten będzie nieznany lub się zmieni – urząd skarbowy ma prawo nie przekazać zadeklarowanej kwoty 1% na tę organizację.