Cele statutowe Stowarzyszenia

1.     organizowanie turniejów, festiwali , pokazów , koncertów , zawodów

        i innych form  współzawodnictwa  wśród dorosłych , młodzieży i dzieci

2.     organizowanie, finansowanie szkoleń , obozów kondycyjnych i szkoleniowych

3.     organizowanie konferencji odczytów, imprez masowych i działalności wydawniczej poświęconej problematyce

        zgodnej z celami Stowarzyszenia;

4.      prowadzenie Klubu Sportowego

5.      zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych ;

6.      organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;

7.      prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup wsparcia

8.      organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym :

9.      organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej utalentowanej młodzieży .

10.    fundowanie stypendiów naukowych , artystycznych, sportowych i socjalnych;

11.    organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych fizycznie

         i psychicznie, chorych somatycznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie;

12.    angażowanie dorosłych i młodzieży na rzecz inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;

13.    prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz grup społecznych potrzebujących szczególnej troski i opieki;

14.    podejmowanie aktywnych i zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz promocji  i rozwoju tańca ; wydawanie

         materiałów promocyjno reklamowych, organizowanie pokazów tanecznych ,poszukiwanie sponsorów dla

         najlepszych zawodników;

15.    utrwalanie więzi społecznych w oparciu o kulturę, tradycje oraz zwyczaje lokalne i regionalne z jednoczesnym

         działaniem zmierzającym do podnoszenia świadomości społecznej związane z procesem wstępowania w

         struktury Unii Europejskiej

16.    wspieranie wszelkich działań innych podmiotów zmierzające do rozwoju tańca;